Facebook nyereményjáték

FACEBOOK NYÁRI NYEREMÉNYJÁTÉK - SZABÁLYZAT

1.    Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Mányi Food Kft. (6772 Deszk, Alkotmány u. 13).
2.    A Játékos

  2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

  2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

  1. 3.       A játék mechanizmusa:

  3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (www.facebook.com/tutiplaza.hu)oldalon keresztül hirdeti meg.

  3.2. A nyereményjáték 2019. június 1-től, 2019. június 30 napjáig tart.

  3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a TutiPláza.hu Facebook oldalán a Játék felhívására létrehozott posztban feltett kérdésre, komentben helyesen válaszolnak, és a posztot megosztják.

  3.4. A nyeremények sorsolására számítógéppel 2019. július 1-én, 9 órakor kerül sor. A sorsolás nyerteseit a Szervező a TutiPláza.hu Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékosok értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes(ek) részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt postai úton kapja meg! A postaköltséget a szervező téríti meg!

  1. 4.       A Játék időtartama

  A Játék kezdőnapja: 2019. június 1, 11:00 óra

  A Játék zárónapja: 2019. június 30, 23:59 perc

  1. 5.       Sorsolás

  A nyeremények sorsolásának időpontja: 2019. július 1, 9:00 óra.

  1. 6.       Nyeremény

  6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményeket sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

  1db Nagy méretű 25.000Ft értékű hordozható Bluetooth hangszóró
  1db BM10 tipusú 2 sim kártyás mini mobiltelefon
  1db FullHd autós menetrögzítő kamera
  1db Vezeték nélküli, akkumulátoros, Bluetoot fejhallgató
  1db Kézi gyümölcscentrifuga
  1db 5 csapágyas horgászorsó
  2db Ledes fényképtartó csipeszkészlet
  2db Egyenként 5000Ft értékű, vásárlási utalvány, mely beváltható áruházunkban 2019.dec.31 napjáig, bármilyen termékre, mely vételára eléri, vagy meghaladja az utalvány értékét! 5000Ft alatti vásárlásnál az utalvány nem váltható be! Az utalvány beváltásakor más kedvezmény, kupon, akció, kedvezmény, nem alkalmazható!

  Az utalványt, ONLINE kupon formájában, e-mailben küldjük. Beváltása, kizárólag a kiküldött e-mail címről lehetséges!

  6.2. A nyeremények másra át nem ruházhatóak. A nyeremények pénzre át nem válthatóak.

  6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

  6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 8 főt.

  6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a TutiPláza.hu hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereménytért 5 munkanapon belül nem jelentkezik/válaszol, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

  1. 7.       Moderálás

  A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

  1. 8.       Adatkezelés

  8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

  8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

  8.3. A Mányi Food Kft. (6772 Deszk, Alkotmány u. 13, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

  8.4. A Kezelt személyes adatok köre

  Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

  8.5. Az adatkezelés célja

  Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

  8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

  Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Mányi Food Kft. (6772 Deszk, Alkotmány u. 13) végzi.

  8.7. Adatkezelés időtartama

  Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

  8.8. Adatbiztonság

  Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

  8.9. Hozzájárulás visszavonása

  Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (info@tutiplaza.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (6772 Deszk, Alkotmány u. 13)

  1. 9.       Jogorvoslat

  Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

  Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-84028/2015

  1. 10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

  10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

  1. 11.   Záró rendelkezések

  11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

  A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

  2019 - TutiPlaza.hu - Minden jog fenntartva!